Toimeentulotuki Suomessa
Sivustoa päivitetään, korjaillaan, uudistetaan 21.10.2019-...jonkin aikaa.

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

TOIMEENTULOTUKI - RATKAISUJA


Sosiaaliportista lainattua: (http://www.sosiaaliportti.fi/)

Kysymys: Kuolinpesän osakkuuden vaikutus toimeentulotukeen?


Miten toimeentulotuessa tulisi huomioida kuolinpesän osakkuus? Miten selvitetään kuolinpesän varat? Pyydetäänkö perukirja ja/tai verotustiedot? Miten kuolinpesän omaisuus on saatavissa käyttöön; miten pankkitalletukset, miten kiinteä omaisuus? Miten kuolinpesän tuotto otetaan huomioon toimeentulotukilaskelmassa? Voimmeko velvoittaa toimeentulotuen hakijaa käynnistämään perinnönjaon toimeentulotukeen nähden ensisijaisena tulona? Minkälaisissa tapauksissa?

Vastaus:

Toimeentulotukilain 12 §:n mukaan toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon myös "toimeentulotukea myönnettäessä käytettävissä olevat varat" (pykälän 2 momentissa erikseen luetelluin poikkeuksin).

Oikeuskäytännössä erityistä painoa on pantu sanoille "käytettävissä olevat". Huomioon otettaviin käytettävissä oleviin varoihin katsotaan kuuluvan esimerkiksi säästöt, arvopaperit ja muu helposti realisoitava omaisuus.

Sen sijaan osuus jakamattomaan kuolinpesään ei ole toimeentulotukilain 12 §:ssä tarkoitettua varallisuutta. Jakamattoman kuolinpesän osakkaistahan kukaan ei omista mitään tiettyä esinettä tai omaisuutta, vaan ainoastaan (abstraktin) tietyn suuruisen osuuden kuolinpesään. Oikeus realisoituu vasta perinnönjaolla. Osakkaat päättävät yksimielisesti kuolinpesän asioista, jolleivät he tee erikseen sopimusta kuolinpesän hallinnosta.

Osakas voisi myydä osuutensa kuolinpesään, mikäli löytää siihen ostajan. Osuuden ostajan asema on kuitenkin epämääräinen, koska kaupan kohteena on tällöin omaisuus joka voidaan yksilöidä vasta perinnönjaon jälkeen.

Kuolinpesälle kertyvät tulot kuuluvat kuolinpesälle. Jos osakkaat eivät päätä (yksimielisesti) jakaa niitä, tulot eivät ole miltään osin hakijan käytettävissä olevia toimeentulotukilaskelmassa huomioon otettavia tuloja.

Hakijalta voidaan mielestäni vaatia lisäselvityksenä jäljennös perukirjasta (jos ei toimita niin hakemus voidaan hylätä). Mikäli kuolinpesä on varakas, voidaan menetellä siten, että toimeentulotuki määrätään perittäväksi takaisin hakijalle perinnönjaossa tulevasta omaisuudesta ja hakijaa kehotetaan käynnistämään jako. Mikäli hakija ei menettele näin, toimeentulotukihakemukset voitaneen jatkossa hylätä tietyn kohtuullisen siirtymäajan jälkeen. Jaon voi saada vireille jokainen osakas. Muiden vastustaessa jakoa se käynnistetään hakemalla kirjallisella hakemuksella käräjäoikeudesta pesänjakaja. Kustannukset peritään kuolinpesän varoista.

Kunnalla ei ole itsenäistä toimivaltaa takaisinperintään, vaan asiasta tulee (tukipäätökseen liitettävän takaisinperintäehdon lisäksi) hakea vielä toimeentulotukilain 22 §:n mukaisesti päätös hallinto-oikeudelta.

Edes hallinto-oikeuden päätös ei ole riittävä peruste sille, että kunta voisi käynnistää perinnönjaon tai muutoinkaan "pääsisi kiinni" kuolinpesän omaisuuteen. Jaon käynnistämiseen on oikeus ainoastaan sellaisella kuolinpesän osakkaan velkojalla, jonka saamisesta osakkaan osuus pesään on ulosmitattu.

Tosin hallinto-oikeuden takaisinperintäpäätöskin on käsittääkseni (ulosottolain 3 luvun 1 §:n 6 kohdan perusteella) ulosmittauskelpoinen. Tällöin kunnasta voisi tulla edellä mainittu ulosmittausvelkoja. En ole kuitenkaan perehtynyt syvällisesti ulosottolainsäädäntöön, joten en ole varma, onnistuisiko tämä käytännössä. Asiaa voi tiedustella ulosottomieheltä.

Kuolinpesän vaikutuksista toimeentulotukeen ei tietääkseni ole oikeuskäytäntöä. Asia on monellakin tapaan ongelmallinen.

Asiantuntija: Raimo Pantti
Kysymyksen toimittanut: Lea Suoninen-Erhiö
KHO:n päätös

-täsmähaku