Toimeentulotuki Suomessa
Sivustoa päivitetään, korjaillaan, uudistetaan 21.10.2019-...jonkin aikaa.

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

TOIMEENTULOTUKI - RATKAISUJA


Laskujen huomioiminen menoina

Sosiaalitoimisto ei voi edellyttää, että laskut pitäisi maksaa ennen kuin niihin myönnetään toimeentulotukea. Jos sosiaalitoimi ei myönnä tukea maksamatta olevaan laskuun se menettelee väärin ja kyse voi olla jopa virkavirheestä/rikoksesta.

Yleensä lasku huomioidaan menona sille kuukaudella jona laskussa on eräpäivä. Yleinen käytäntö on, että sosiaalitoimisto ei myönnä toimeentulotukea viivästysseuraamuksiin vaikka niihin syynä olisi käsittelyn viivästyminen lainvastaisesti sosiaalitoimessa. Jos viivästyksestä haluaa korvauksia niin käytännössä ainoa mahdollisuus niitä saada on viedä asia oikeuteen.

Sosiaali ja terveydenhuolloin asiakasmaksuista on pienituloisen mahdollisuus saada myös maksuvapautus.

Laissa sosiaali ja teryvedenhuollon asiakasmaksuista 11§:ssä säädetään:
"Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:

1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai

2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen."-täsmähaku