Toimeentulotuki Suomessa
Sivustoa päivitetään, korjaillaan, uudistetaan 21.10.2019-...jonkin aikaa.

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

TOIMEENTULOTUKI - RATKAISUJA


Sähköinen asiointi toimeentulotukiasioissa

Turun hallinto-oikeuden päätös 4.11.2010, 10/0850/2, 01756/10/6101

PääTöS

Hallinto-oikeus kumoaa Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän oikaisuvaatimuslautakunnan päätöksen ja palauttaa asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

PERUSTELUT

- - -
- - -
Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain mukaan viranomaisen, jolla on tarvittavat tekniset, taloudelliset tai muut valmiudet, on niiden rajoissa tarjottava kaikille mahdollisuus lähettää ilmoittamaansa sähköiseen osoitteeseen tai määriteltyyn laitteeseen viesti asian vireille saattamiseksi tai käsittelemiseksi. Tällöin on lisäksi tarjottava kaikille mahdollisuus lähettää sähköisesti viranomaiselle sille toimitettavaksi säädettyjä tai määrättyjä ilmoituksia, sen pyytämiä selvityksiä tai muita vastaavia asiakirjoja taikka muita viestejä.

asiassa saatu selvitys

Viranhaltija on 5.7.2010 pyytänyt hakijaa täydentämään 30.6.2010 tullutta toimeentulotukihakemusta täyttämällä uuden asiakkaan toimeentulotukihakemus ja liittämään siihen seuraavat tiedot: vuokranantajan allekirjoittama ja voimassa oleva vuokrasopimus, selvitys mahdollisuudes asua toisessa kunnassa olevassa asunnossa, selvitys kiinteästä omaisuudesta ja sen realisointimahdollisuudesta, selvitys veroilmoituksella näkyvien mahdollisten osakkeiden realisoinnista, selvitys siitä onko hakijalla puolisoa, lasten luonapidosta ja tapaamisesta tehty sopimus sekä tosite lasten tapaamisesta aiheutuneista menoista. Täydennyskehotuksen mukaan toimeentulotukeen liittyviä asioita ei voida tietoturvasyistä hoitaa sähköpostitse.

Hakija on 17.7.2010 lähettänyt sähköpostitse täydennyksen, jossa hän on vastannut kysymyksiin.
- - -

Viranhaltija on 21.7.2010 lähettänyt hakijalle lisäselvityspyynnön, jossa on ilmoitettu, ettei hakija ole edelleenkään täyttänyt toimeentulotukihakemusta eikä esittänyt pyydettyjä selvityksiä. Lisäksi kirjeessä on huomautettu, että tositteet on pyydetty lähettämään kirjallisina, ei sähköpostin välityksellä. Lisäselvityksille on annettu määräaikaa 26.7.2010 saakka.

Hakija on 25.7.2010 vastannut kirjeeseen ilmoittamalla toimittaneensa kaikki pyydetyt tositteet sähköpostitse. Kunta ei voi edellyttää, että toimeentulotukea haetaan kunnan lomakkeella.

JOHTOPääTöKSET

Toimeentulotukea ei voida edellyttää haettavan tietyllä lomakkeella vaan myös sähköisesti tehty hakemus on käsiteltävä. Myöskään täydennyksia ei voida edellyttää annettavan kirjallisesti vaan vaikka viranomainen ei tietoturvasyistä käyttäisikään sähköpostia toimeentulotukiasioissa, hakija on voinut omalla vastuullaan antaa pyydetyt tiedot sähköpostitse. Sähköpostitse toimitettu selvitys on tullut ottaa huomioon.

Hakija on vastannut lisäselvityspyyntöihin. Viranhaltijan ja lautakunnan ei olisi näin ollen tullut hylätä hakemusta esittämällään perusteella. asiaa uudelleen käsiteltäessä lautakunnan tulee arvioida hakijan esittämän selvityksen sisältö ja tehdä tuohon arvioon perustuva päätös hakijan oikeudesta toimeentulotukeen.

Sovelletut oikeusohjeet

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom, 14 §, 14a § ja 17 § Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11 §, 12 § ja 13 § Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 5§


Esittelijä Marja Peltoniemi

asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Paula Olenius ja Pirkko Rinne


-täsmähaku